با استناد به ماده ۲۸۹ قانون مدنی ابرا عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید

ابرا ایقاع است و ویژه اسقاط حق دینی است.

برای تحقق ابرا زوجه باید قصد انشا داشته باشد و اهلیت زوج از شرایط صحت ابرا نیست.

شرایط صحت ابرا: اهلیت داین کلی بودن دین آزاد بودن.

ابرا قابل رجوع نیست و ابرا نوعی عمل حقوقی یک‌طرفه است و اراده مدیون در آن نقشی ندارد.

ابرا مهریه
شرایط ابرا مهریه به همسر

آیا درج شرط عوض در ابرا صحیح است؟

درج شرط عوض در ابرا صحیح است. بلکه هر گاه ابرا همراه با شرط عوض باشد ایقاعی است همراه با پیشنهاد یا ایجاب وقوع شرط. قرار دادن شرط عوض در ابراء خلاف مقتضای ذات نیست واز این نظر احتیاج به قبول دارد ودرج شرط عوض در ابرا باعث نمی شود ابرا حقیقت خود را از دست بدهد. درابرا با شرط عوض نیز اسقاط حق محقق می شود. صرف وجود کلمه ی اختیار در ماده 289 قانون مدنی به معنای وجود قصد انشاء یک طرفی نیست بلکه برای تمایز ابرا از سقوط تعهد به طریق قهری است. هرچند که از سیاق انشاء ماده و نظریات علمای حقوق به سختی ممکن است این فرض مورد قبول قرار گیرد. اما اگر این نظر را بپذیریم، پذیرش شرط در ابراء وجه منطقی تری خواهد داشت.


آیا تعیین تعدادی سکه بعنوان مهریه دین یا عین معین است؟

تعیین تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه عین معین نبوده بلکه به صورت دین و بر ذمه زوج می باشد در نتیجه بخشیدن تمام یا قسمتی از سکه ها از مصادیق عقد هبه نمی باشد تا بتواند قابل رجوع باشد بلکه از مصادیق ابرا بوده بنابراین قابل رجوع نمی باشد.(رای شماره شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور)

در واقع اثر ابرا سقوط دین و برائت ذمه مدیون است و این سقوط می تواند ناظر به کل یا بخشی از دین باشد و زوجه میتواند تمام یا بخشی از از مهریه خود را ابرا کند.

همه چیز در مورد مهریه

آیا ابرا قابل توکیل است ؟

در فقه ما امور به دودسته تقسیم می‌شوند:

 1- اموری که قابل نیابت است

2- اموری که قابل نیابت نیست

صحبت ما در خصوص مورد اول است. در فقه ما امور قابل نیابت عبارت است از:

بیع، نکاح، حواله، ضمان، ابرا و …

اموری قابلیت توکیل دارند که مباشرت موکل در آن‌ها ضروری نباشد.

برای انجام همه امور حقوقی قابلیت توکیل وجود دارد مگر آنکه قانون صراحتا آن را منع کرده یا مخالف با اخلاق و نظم عمومی باشد.

در نتیجه حقوقدانان بر این عقیده هستند که وکالت در همه عقود و ایقاعات مانند بیع، اجاره، قرض، ودیعه، عاریه و نکاح و در ایقاعات مانند فسخ و ابراء پذیرفته شده است.

در نتیجه ابرا قابل توکیل است و زوجه می‌تواند ابرا تمام مهریه یا بخشی از مهریه را به فرد دیگری واگذار کند.

قوانین مهم در ابرا مهریه
قوانین مهم در ابرا مهریه

مدارک موردنیاز برای ابرا مهریه:

مدارک شناسایی زوجین و عقدنامه کافی است.

تفاوت اعراض و ابرا چیست؟

اعراض در لغت به معنای انصراف است. در قانون مدنی تعریف خاصی وجود ندارد و تعریفی از آن به عمل نیامده است فقط در ماده ۱۷۸ مقرر شده:
مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.

اعراض نیازی به تراضی ندارد و به‌صورت یک‌طرفه واقع می‌شود.

ابرا ویژه اسقاط حق دینی است و اعراض سبب سقوط حق عینی است اعراض در مورد رهاکردن ملک و گذشتن از حق مالکیت به کار می‌رود و در سایر حقوق عینی (مانند حق انتفاع و حق ارتفاق) نیز بکار می‌رود. ماده ۱۱۴۹ اصلاحی قانون ثبت مثالی از اعراض را بیان می‌کند: فرض که ملک فروخته شده اضافه مساحت دارد و خریدار بهای اضافی را در صندوق ثبت تودیع می‌کند و فروشنده بیش از ده سال آن را نمی‌گیرد. در اعراض، حق مالک نسبت به مال ساقط می‌شود. مال مزبور پس از اعراض در زمره اموال مباح و بدون مالک قرار می‌گیرد که بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مدنی شخصی دیگر می‌تواند با رعایت مقررات مربوطه آن را تملک کند.

امتیاز دهید