درباره ما

هدف از ایجاد این وبسایت اطلاع رسانی و تسهیل امور ارباب رجوع بوده و جنبه ی تبلیغ برای سردفتر و دفتریار دفتر اسناد رسمی ۱۱۷ کرج ندارد.
دفترخانه ی اسناد رسمی واحدی است وابسته به دادگستری جمهوری اسلامی ایران که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود. (ماده ی ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتریاران مصوب ۱۳۵۴).
سردفتر شخصی است که با رعایت مقررات مربوطه، با جلب نظر کانون سردفتران از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک پیشنهاد و به موجب ابلاغ شورایعالی قضایی به آن سمت منصوب می گردد و اداره ی امور دفترخانه بر عهده ی او می باشد.(ماده ی ۲ همان قانون)

دفترخانه 117 کرج