توضیحات

موضوعات این آموزش

 • وکالت فروش آپارتمان در دفترخانه اسناد رسمی
 • وکالت نامه های تام و کلی در دفترخانه اسناد
 • نحوه تنظیم وکالت کاری خودرو در دفترخانه اسناد رسمی
 • وکالت کاری ملک با حدود و پلاک مشخص در دفترخانه اسناد رسمی
 • وکالت فروش خودرو در دفترخانه اسناد رسمی

جلسه اول

 1. نحوه تنظیم وکالت کاری خودرو
 2. ایجاد دسترسی به سامانه توسط سردفتر برای کارمند و ورود به سامانه
 3. نحوه انتخاب نوع سند
 4. تنظیم سند وکالت کاری یک مورد خودرو با مشخصات مشخص
 5. نحوه نگارش متن قبل از ورود به سند
 6. کپی کردن سند از اسناد و سوابق قبلی
 7. پر کردن فیلد های سند
 8. بررسی ممنوع المعامله و وضیعت حیات اصحاب سند
 9. نحوه وارد کردن مورد وکالت
 10. تکمیل متون حقوقی و اختیارات وکیل
 11. نحوه محاسبه هزینه سند
 12. تکمیل کردن فیلد های سایر اطلاعات سند

جلسه دوم

 1. وکالت نامه های تام و کلی
 2. وکالت نامه هایی که برای مورد خاص نیست
 3. توضیحات متون حقوقی سند
 4. تعیین سطح نوع سند
 5. نحوه سرچ نوع سند و متن سند
 6. وارد کردن تیتر و خلاصه مورد وکالت
 7. تعیین موضوع ملک بودن یا نبودن مورد وکالت
 8. اصلاح مبلغ حق التحریر وکالت فروش بصورت دستی
 9. اضافه کردن مبالغ بصورت دستی

جلسه سوم

 1. وکالت فروش آپارتمان
 2. تعیین نوع سند و سطح سند تعیین نوع سند و سطح سند
 3. تعیین متن مورد نظر و مختص آن نوع سند
 4. ویرایش قبل از ورود به سند و بعداز ورود به سند
 5. کپی از اسناد و سوابق قبلی
 6. نوع مورد وکالت و نحوه کپی کردن فیلدهای مورد وکالت با موضوع مشخص
 7. بررسی بازداشت نبودن ملک و پلاک ثبتی
 8. تنظیم چند مورد ملک در یک وکالت
 9. تکمیل کردن مشخصات سند مالکیت و سایر مشخصات ثبتی
 10. وارد کردن انباری و پارکینگ

جلسه چهارم

 1. وکالت فروش خودرو
 2. تعیین سطح و نوع سند تعیین سطح و نوع سند
 3. تعیین فرم مورد نظر
 4. نحوه وارد مورد وکالت
 5. شیوه سرچ آسان خودرو
 6. نحوه تایپ شماره شاسی و موتور
 7. شیوه ایجاد محدودیت برای تعویض پلاک
 8. فیلد ایجاد محدودیت برای اصل وکالت
 9. اعمال کردن خودروهایی که در سیستم ثبت آنی بارگذاری نشده است
 10. وارد کردن سهم متعاملین در وکالت
 11. نحوه محاسبه هزینه سند سهم بصورت مشاعی
 12. اضافه کردن مالیات نقل و انتقال بصورت دستی

جلسه پنجم

 1. وکالت کاری ملک با حدود و پلاک مشخص
 2. تعیین سطح، نوع سند و متن سند تعیین سطح، نوع سند و متن سند
 3. وارد کردن و پر کردن فیلدهای مورد وکالت
 4. توضیح فیلد فرعی و اصلی باقیمانده
 5. فیلد مستند مالکیت
 6. تفاوت وکالتنامه های کاری با وکالتنامه های کاری اموال غیرمنقول از نظر شکلی