شرط تنصیف دارایی چیست و چگونه آن را ساقط کنیم؟

یکی از شروطی که در قباله نکاح وجود دارد وزوجین آن را امضا می‌کنند، شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر است. در قباله ازدواج این موضوع پیش بینی شده است و امضاء زوج و زوجه قرار داده شده است و در صورتی که زوجین آن را امضا نکنند، این شرط قابل ترتیب اثر دادن نیست.شرط تنصیف دارایی در جایی مصداق دارد که طلاق از جانب زوج مطرح شده باشد و شامل طلاق توافقی نمی‌شود. اگر زوج بتواند ثابت کند که طلاق در اثر سوء رفتار زوجه و یا تخلف از وظایف زناشویی بوده زوجه نمی‌تواند از این شرط استفاده کند. نکته قابل توجه این است که شرط تنصیف مربوط به اموالی می‌شود که زوج بعد از تاریخ عقد به دست آورده باشد و اموال باید در هنگام تقدیم دادخواست طلاق وجود داشته باشد. اگر زوج به قصد فرار از پرداخت، اموال خود را قبل از از تقدیم دادخواست طلاق منتقل کند، این موضوع جرم نیست. شرط تنصیف اموال در عقدنامه ها بدین صورت است ضمن عقد نکاح زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که پس از عقد به دست آورده منتقل نماید. امکان توافق برای صرف‌نظر کردن از شرط تنصیف وجود داشته و طرفین می توانند در دفاتر اسناد رسمی اقرار نامه ای مبنی بر اسقاط حق بهره‌برداری از شرط تنصیف دریافت نمایند.

شرایط تنصیف دارایی بین زوجین

  • وجود عقد دائم
  • درخواست طلاق از سوي زوج باشد.
  • طلاق ناشي از تخلفات و سوء رفتار زن نباشد

چه اموالی شامل تنصیف دارایی نمی‌شود ؟

 تنصیف، شامل شامل اموال مفقود شده و تلف شده نمی‌شود. همچنین اموالی که به زوج ارث رسیده و هدایایی که به او تعلق گرفته است.

آیا زوج می‌تواند نسبت با وجود شرط تنصیف دارایی مدعی اعسار شود؟

با وجود عین مال، ادعای اعسار وجهه قانونی ندارد و ادعای اعسار صرفا نسبت به دین، قابل پذیرش است نه عین.

ورشکستگی زوج چه تاثیری در شرط تنصیف دارایی و مطالبه زوجه دارد؟

با وجود شرط تنصیف دارایی، یک حق دینی ایجاد می شود. زوجه با مراجعه به دادگاه ودرخواست برای صدور حکم برای شرط تنصیف دارایی می‌تواند در صورت ورشکستگی زوج جز غرما حصه برد.

نمونه متن اسقاط شرط تنصیف در سند اقرارنامه غیرمالی

حاضر دفتر گرديدند امضاء كنندگان با  مشخصات فوق الذكر  زوجه و زوج سند نكاحيه بشماره ترتيب …….و شماره سريال …..مورخ ……….. دفتر رسمي ازدواج شماره ……..و بعد الحضور خانم …………….. (زوجه ) در كمال صحت و سلامت عقل و اراده و اختيار و به موجب اين سند رسمي اقرار و اظهار صريح نمود مبني بر اينكه از كليه حق وطلب خود در خصوص مهريه و صداق مندرج در سند نكاحيه مذكور و حقوق متعلقه اعم از نفقه ، نحله ، اجرت المثل و ساير حقوق مالي خود نسبت به آقاي ……..(زوج) با مشخصات فوق الذكر مديون آن سند صرفنظر نموده و مي‌نمايد ، بنابراين ما في الذمه مديون نامبرده در آن سند در مقابل مشاراليه ابراء و ساقط و مشاراليه بري الذمه مي‌گردد و حسب توافق و درخواست زوجه شرط تنصيف مندرج در سند نكاحيه فوق الذكر اسقاط گرديد بطوريكه ديگر هيچگونه حق و حقوقي و طلبي تحت هر عنوان نداشته و ندارد و حق هرگونه ادعاي بعدي را از خود سلب و ساقط نمود .

امتیاز دهید