نحوه بخشیدن مهریه

برای بخشش مهریه بلافاصله پس از خواندن خطبه عقد می­توان اقدام کرد. اگر زوجه در سند رسمی اقرار به دریافت مهریه کرده باشد با استناد به ماده 1277 قانون مدنی انکار بعد از اقرار او مسموع نیست مگر اینکه زوجه اثبات کند که اقرار او فاسد بوده است.

بر اساس ماده 289 قانون مدنی ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید در مواقعی مشاهده می‌شود که زوجه ذمه زوج را از پرداخت مهریه بری می‌کند که در قالب سند ابراء می‌باشد. همچنین در طلاق خلع در صورت بذل تمام یا قسمتی از مهریه زوجه می‌تواند در ایام عده رجوع به مابذل کند و زوجه نباید باکره باشد. در صورتی‌که مهریه در قالب عقد صلح باشد چون عقد صلح عقد لازم است امکان رجوع وجود ندارد. بخشیدن مهریه در قالب سند ابراء و اقرارنامه متداول‌ترین شیوه‌های بخشیدن مهریه توسط زوجه می‌باشد.

بخشش مهریه

اذن پدر برای بخشش مهریه

همان‌طور که می‌دانیم به مجرد عقد نکاح و تعیین مهریه، زن مالک مهریه است و حق هرگونه دخل و تصرفی در اموال خویش را دارد. برای بخشیدن مهریه نیازی به اذن پدر نیست گرچه بعضی از دفاتر اسناد رسمی اذن پدر را ضروری می‌دانند.

مدارک لازم برای بخشش مهریه

  1. عقدنامه
  2. مدارک شناسایی زوجه
  3. شرط سنی (بالای 18 سال تمام)

برای بخشش مهریه به کجا باید مراجعه کرد؟

بخشش مهریه در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌پذیرد و این در صورتی است که بذل مهریه در قالب سند رسمی باشد و در صورتی که بذل مهریه در قالب سند عادی باشد نیز معتبر است اما توصیه می‌شود در قالب سند رسمی باشد چون سند رسمی قابل تردید و انکار نیست و بر اساس ماده 70 قانون ثبت سندی که مطابق قوانین به ثبت رسمی رسیده است و تمام محتویات و امضاهای آن معتبر خواهد بود مگر اینکه جعلی بودن آن ثابت شود. برای بذل مهریه مراجعه به دادگاه ضرورتی ندارد.

بخشش مهریه

پشیمانی بعد از بخشش مهریه

اگر بخشیدن مهریه در قالب عقد هبه باشد رجوع امکان‌پذیر است و رسمی بودن هبه‌نامه نیز تاثیری در این موضوع ندارد و اگر هبه به‌صورت شفاهی بین زوجین باشد و ثبت نشده باشد باید زوجه انعقاد عقد هبه را در دادگاه صالح اثبات کند. بخشش مهریه در قالب هبه معوض و غیر معوض به این صورت است که اگر زن در قبال بخشش مهریه از شوهر خود مال یا مبلغی دریافت نکند هبه غیر معوض است که در این حالت امکان رجوع وجود دارد مورد دیگر این است که زوجه در قبال طلاق تمام یا بخشی از مهریه خود را به شوهر می‌بخشد یعنی در ازای انجام یا عدم انجام عملی مهریه خود را می‌بخشد به این نوع از بخشش هبه معوض می‌گویند که قابل رجوع نمی‌‌باشد مگر اینکه زن طلاق بگیرد و در ایام عده به مهریه رجوع کند. طبق ماده 803 قانون مدنی در هبه معوض در صورتی که عوض هم داده شده باشد قابل رجوع نیست.

آیا اقرار به وصول مهریه در دفترخانه قابل ابطال است؟

در پاسخ باید گفت خیر انکار بعد از اقرار مسموع نیست و تنها در یک صورت امکان‌پذیر است و آن این است که زوجه بتواند اجبار خود را ثابت کند.

امکان کاهش یا افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

 طبق نظر شورای نگهبان مهریه شرعی همان است که در ضمن نکاح واقع شده و افزایش آن بعد از عقد شرعا صحیح نیست. اگر زوجین بعد از عقد تصمیم به افزایش مهریه داشته باشند زوج می‌تواند تعهد مالی دیگری بدهد و در مورد کاهش مهریه نیز شورای نگهبان این موضوع را منع کرده اما زوجه می‌تواند با حضور در دفتر اسناد رسمی در قالب سند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ابر‌‌‌اء ذمه زوج را بری کند و دیگر نمی‌تواند در آینده مدعی مطالبه مهریه شود.

نمونه سند اقرار به وصول مهریه با ذکر مبلغ و صرف‌نظر نمودن از بقیه مهریه

اینجانب ………………………..با مشخصات فوق‌الذکر که داین سند شماره …………….. مورخ ………………….. تنظیمی دفتر ازدواج شماره …………. هستم به اختیار و به‌موجب این سند اظهار و اعلام می‌نمایم که مبلغ ……………………. ریال نقدا / به‌موجب چک بانکی شماره ………………….. از بابت مهریه و صداق خود ناشی از نکاحیه فوق‌الذکر منعقده فی‌مابین اينجانب و آقای …….. (مدیون آن سند – زوج) دریافت نمودم به طوری که ديگر هيچگونه حقي در اين رابطه ندارم و ‌هر گونه ادعا و اعتراض بعدي و احتمالي خود را ولو به عنوان تضرر و غيره از خود سلب و ساقط نموده و مي نمايم.

نمونه سند ابرا بخشی از مهریه

حاضر دفتر گرديدند امضاء كنندگان با  مشخصات فوق الذكر زوجه  و زوج سند نكاحيه بشماره ترتيب ….  مورخ       … دفتر رسمي ازدواج شماره ….. بسريال شماره …… و بعد الحضور خانم ……………… (زوجه) در كمال صحت و سلامت عقل و اراده و اختيار و به موجب اين سند رسمي اقرار و اعتراف صريح نمود مبني بر اينكه از تعداد … عدد سكه طلا تمام بهار آزادي مهريه و صداق مندرج در سند نكاحيه مذكور نسبت به آقاي …….  (زوج) با مشخصات فوق الذكر مديون آن سند صرفنظر نموده و مينمايد ، بنابراين ما في الذمه مديون نامبرده در آن سند در مقابل مشاراليه به ميزان …………… عدد سكه از ………… سكه طلا تمام بهار آزادي ابراء و ساقط و مشاراليه  به ميزان فوق بري الذمه مي گردد و ساير مندرجات و شرايط بقوت و اعتبار خود باقيست و زوجه حق هرگونه ادعاي بعدي را از خود سلب و ساقط نمود.

ابرا مهریه و کلیه حقوق مالی و اسقاط شرط تنصیف

حاضر دفتر گرديدند امضاء كنندگان با  مشخصات فوق الذكر  زوجه و زوج سند نكاحيه بشماره ترتيب …….و شماره سريال …..مورخ ……….. دفتر رسمي ازدواج شماره ……..و بعد الحضور خانم …………….. (زوجه ) در كمال صحت و سلامت عقل و اراده و اختيار و به موجب اين سند رسمي اقرار و اظهار صريح نمود مبني بر اينكه از كليه حق وطلب خود در خصوص مهريه و صداق مندرج در سند نكاحيه مذكور و حقوق متعلقه اعم از نفقه ، نحله ، اجرت المثل و ساير حقوق مالي خود نسبت به آقاي ……..(زوج) با مشخصات فوق الذكر مديون آن سند صرفنظر نموده و مينمايد ، بنابراين ما في الذمه مديون نامبرده در آن سند در مقابل مشاراليه ابراء و ساقط و مشاراليه بري الذمه مي گردد و حسب توافق و درخواست زوجه شرط تنصيف مندرج در سند نكاحيه فوق الذكر اسقاط گرديد بطوريكه ديگر هيچگونه حق و حقوقي و طلبي تحت هر عنوان نداشته و ندارد و حق هرگونه ادعاي بعدي را از خود سلب و ساقط نمود .

ابرا فقط در خصوص مهریه

حاضر دفتر گرديدند امضاء كنندگان با  مشخصات فوق الذكر  زوجه و زوج سند نكاحيه بشماره ترتيب ….. و شماره سريال …… الف / …. مورخ…./…./…..  دفتر رسمي ازدواج شماره …. تهران و بعد الحضور ………….  (زوجه ) در كمال صحت و سلامت عقل  و اراده و اختيار و به موجب اين سند رسمي اقرار و اعتراف صريح نمود مبني بر اينكه از كليه حق وطلب خود در خصوص مهريه و صداق مندرج در سند نكاحيه مذكور  نسبت به آقاي ……… (زوج) با مشخصات فوق الذكر مديون آن سند صرفنظر نموده و مينمايد ، بنابراين ما في الذمه مديون نامبرده در آن سند در مقابل مشاراليه ابراء و ساقط و مشاراليه بري الذمه مي گردد بطوريكه ديگر هيچگونه حق و حقوقي و طلبي نسبت به مهريه  نداشته و ندارد و حق هرگونه ادعاي بعدي را از خود سلب و ساقط نمود.

در فرمت­های فوق­الذکر چنانچه مهریه تنظیم شود تحت هیچ شرایطی مهریه قابل برگشت نمی­باشد.

امتیاز دهید