نمونه وکالت کاری اخذ استعلامات دارایی و شهرداری و غیره به صورت زیر است:

مورد وكالت: مراجعه به ادارات شهرداري . امور مالياتي . ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي . دفاتر پيشخوان دولت . دفاتر پست و ساير مراجع ذيصلاح ديگر جهت تعويض سند دفترچه به تك برگي و اخذ آن و دريافت مفاصا حساب شهرداري و پايان كار و مفاصا حساب دارايي و هر نوع گواهي و مجوزات و ستعلامات تمديد و تجديد گواهيهاي صادره نسبت به ………………………………… كرج و پرداخت هر نوع هزينه وبدهي هاي متعلقه و استرداد اضافه پرداختي ها و دادن رسيد و سپردن هر گونه تعهد و اقرارنامه حتي گواهي امضاء در دفاتر اسناد رسمي و امضاء ذيل كليه اوراق و دفاتر و مدارك مربوطه و شركت در جلسات كميسيونهاي حل اختلاف مالياتي و شهرداري و دفاع از حقوق موكل و اعتراض به آراء و نظريه هاي صادره و سپردن هرگونه تعهديكه در موارد فوق لازم باشد و دريافت و يا تسليم هر نوع اوراق و اسناد و مدارك اعم از اصل يا رونوشت و كپي .حدود اختيارات : وكيل مرقوم با حق توكيل بغير در خصوص انجام مورد وكالت داراي اختيارات تامه و مطلقه بشرح فوق مي باشد و امضاء و عمل و اقدام وكيل بجاي موكل نافذ و معتبر و صحيح مي باشد و نياز مجدد به حضور موكل مرقوم نميباشد مفاد اين سند در نفس وكالت موثر مي باشد.

چنانچه زمان و فرصت کافی جهت اخذ استعلامات دارایی و شهرداری ندارید: کلیک کنید

3.3/5 - (55 امتیاز)